ktel-fokidas.gr - Preloader

Όροι Χρήσης

O παρόν διαδικτυακός τόπος παρέχεται από την εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας. Πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης που ακολουθούν, καθώς η χρήση προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Εφόσον προβείτε σε χρήση τεκμαίρεται και η συναίνεσή σας κατά την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενημερωθείτε σχετικά με την πολιτική της Εταιρείας μας στην ενότητα «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Το ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους κάτωθι όρους χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση οι νέοι όροι ισχύουν από την ανάρτησή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η πρόσβαση και χρήση μετά τον χρόνο δημοσίευσης των νέων όρων προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Οι παρόντες όροι δεν πρέπει να συγχέονται με τους όρους σύμβασης μεταφοράς, οι οποίοι διέπουν την μεταφορά και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες, αφορούν δε αποκλειστικά στην χρήση της ιστοσελίδας μας.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την ερμηνεία τους, υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο και θα επιλύεται στα Δικαστήρια του Πύργου.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρεται για προσωπική μόνο χρήση και δεν συνεπάγεται κανένα περαιτέρω δικαίωμα για τον χρήστη, ο οποίος αναγνωρίζει ότι τα σήματα και κάθε δικαίωμα πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των περιεχομένων της ανήκει αποκλειστικά στην ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας και τους δικαιοπαρόχους της, ως εκ τούτου ο χρήστης δεν δικαιούται να αντιγράψει, αναπαραγάγει, ανατυπώσει, τροποποιήσει, πωλήσει ή με κάθε τρόπο αποκομίσει εμπορικό όφελος από τα περιεχόμενα του διαδικτυακού αυτού τόπου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας, υπό την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Περιορισμός της ευθύνης

Η ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας δεν εγγυάται για την ορθότητα ή ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται εδώ, είτε πρόκειται για κείμενα είτε για φωτογραφίες είτε για οποιουδήποτε τύπου πληροφορία, από οποιονδήποτε και αν καταχωρήθηκε αυτή και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια, θετική, αποθετική ή άλλη, που τυχόν προκλήθηκε ή προκληθεί από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή την πρόσβαση σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που τέτοιου είδους ζημία οφείλεται σε ανακριβή στοιχεία ή πληροφορίες, κατά τα προαναφερθέντα. Η απαλλαγή ευθύνης της ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας, την οποία ο χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα με μόνη την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δεν εκτείνεται σε περιπτώσεις θανάτου ή σωματικής βλάβης από δόλο ή βαριά αμέλεια.

 

Διασύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες

Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ενδέχεται να παρέχονται διασυνδέσεις σε ιστοσελίδες τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων και ιδίως τις τυχόν προσφερόμενες υπηρεσίες ή και προϊόντα ή και πληροφορίες δεν ελέγχει η ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας και για τις οποίες δεν ευθύνεται καθοιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση στις ιστοσελίδες τρίτων και περαιτέρω η χρήση των ιστοσελίδων αυτών, πραγματοποιείται κατ’ αποκλειστική του ευθύνη.

 

Όροι

Δικαίωμα μεταφοράς έχουν μόνο οι επιβάτες που προσκομίζουν έγκυρο εισιτήριο. Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσκομίσετε ένα έγκυρα εκδοθέν ηλεκτρονικό εισιτήριο.
Εισιτήριο τροποποιημένο ή αλλοιωμένο καθοιονδήποτε τρόπο και εφόσον η αλλοίωση ή τροποποίηση δεν συντελέστηκε από εμάς δεν θεωρείται έγκυρο.
Εισιτήριο που τυχόν χάθηκε ή καταστράφηκε, μερικά ή ολικά ή εισιτήριο που δεν περιέχει τα αναγκαία κουπόνια, δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρο και θα πρέπει να ξαναγοραστεί.
Το εισιτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αναγραφόμενη σε αυτό διαδρομή, που περιλαμβάνει τον τόπο με την ώρα αναχωρήσεως, και τον τόπο προορισμού. Ο ναύλος που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στην ρητά αναφερόμενη στο εισιτήριο μεταφορά.
Το εισιτήριο είναι αντικείμενο αξίας και ως εκ τούτου ο επιβάτης οφείλει να το φυλάσσει με επιμέλεια.
Ο επιβάτης υποχρεούται να φέρει μαζί του το εισιτήριο κατά την διάρκεια της διαδρομής και να το επιδεικνύει στον οδηγό ή τον ελεγκτή όποτε και εάν αυτό του ζητηθεί.
Όταν το εισιτήριο υπόκεινται σε εκπτωτικό καθεστώς, ο επιβάτης οφείλει να έχει μαζί του το αποδεικτικό της έκπτωσης (πολύτεκνη κάρτα, φοιτητική κάρτα κ.α.) και να το επιδεικνύει όποτε αυτό του ζητηθεί.
Περίπτωση που δεν έχει κάρτα μαζί του θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό.

 

Μεταφορά Αποσκευών

Απαγορεύετε η μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.

Οι αποσκευές των επιβατών μεταφέρονται δωρεάν με ευθύνη του επιβάτη.

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας λόγο απώλειας αποσκευής, παρακαλούμε να αναγράφετε τα στοιχεία σας ή να υπάρχουν διακριτικά επάνω στην αποσκευή σας που να κάνουν εύκολη και σίγουρη την αναγνώριση της.

(οι υπάλληλοι της εταιρείας μας, ο οδηγός, ο εισπράκτορας, ο εκδότης, ο φορτοεκφορτωτής, είναι αδύνατο να γνωρίζουν τους κατόχους των αποσκευών και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση παραλαβής των από λάθος άτομο ή στην περίπτωση απώλειας των)

Απαγορεύετε η μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων συνοδείας αναπήρων ή μικρών κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με κατάλληλα για το σκοπό αυτόν μέσα.
Ανήλικοι επιβάτες

Απαγορεύετε η μεταφορά παιδιών ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών χωρίς πρόσωπο που να τα συνοδεύει. Το συνοδεύον τα παιδιά αυτά πρόσωπο επιμελείται της ασφαλούς μεταφοράς αυτών και καταλαμβάνουν μαζί με το παιδί μία θέση επιβάτη η οποία βρίσκεται όπισθεν άλλου καθίσματος.

Επιτρέπετε σε παιδιά ηλικίας από έξι (6) έως δεκαπέντε (15) ετών να χρησιμοποιούν ανά τρία διπλό, ενιαίο κατά την έδρα και ερεισίνωτο, κάθισμα, εφ’ όσον ευρίσκεται όπισθεν άλλου καθίσματος επιβάτη.

Περίπτωση Ακύρωσης ή Αλλαγής Εισιτηρίου

Επιστρέφετε το 70% της τιμής του εισιτηρίου στον επιβάτη σε περίπτωση που ακυρώσει την κράτηση της θέσεως σε δρομολόγιο υπεραστικής γραμμής 8 ώρες τουλάχιστον προ της αναχωρήσεως, ή το 50% σε περίπτωση που ακυρώσει την κράτηση της θέσεως εντός 8 ωρών προ της ώρας αναχωρήσεως.

Το εισιτήριο μπορεί να τροποποιηθεί όσον αφορά την ημερομηνία του ταξιδιού ή να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα χωρίς καμία επιβάρυνση των προσώπων αυτών (επιβαλλομένης στην περίπτωση μεταβιβάσεως κανονικού εισιτηρίου σε πρόσωπο το οποίο δικαιούται εισιτήριο μειωμένης τιμής ή ελευθέρας διακινήσεως της επιστροφής των αντιστοίχων χρημάτων στον αρχικό κάτοχο του εισιτηρίου). Εφόσον σε κάθε περίπτωση (ακύρωσης ή μεταβολής του προορισμού ή δρομολογίου ή αλλαγής επιβάτη ή αλλαγής ημερομηνίας) υπάρχει θεώρηση επί του εισιτηρίου από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας και μόνον.

Περίπτωση Αποζημίωσης

Η ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας υποχρεούται στην αποζημίωση των καταναλωτών για τις εξής περιπτώσεις:

Για απώλεια αποσκευών, υπαιτιότητας του συγκοινωνιακού φορέα, ποσό ελάχιστης αποζημίωσης 30€.
Για απώλεια ασυνόδευτων μικροδεμάτων ποσό ελάχιστης αποζημίωσης 15 €.
Για μη παραλαβή επιβάτη υπαιτιότητας του συγκοινωνιακού φορέα από αφετηρία ή προκαθορισμένη στάση το τριπλάσιο της αξίας του εισιτηρίου.

 

Ασφάλεια Συναλλαγών

Οι συναλλαγές με Πιστωτικές Κάρτες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο (real time) μεταξύ του Αγοραστή και ιδιοκτήτη της κάρτας με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ η οποία διεκπεραιώνει την συναλλαγή για λογαριασμό της ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας βάσει σύμβασης που τηρούν οι δύο Εταιρείες.

Στην όλη διαδικασία συναλλαγής, η ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας δεν έχει καμία συμμετοχή και ούτε φτάνουν ποτέ σε αυτή οποιαδήποτε στοιχεία που αφορούν πιστωτικές κάρτες. Η ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας απλά συναινεί προς την τράπεζα ως προς την αξία της συναλλαγής και μόνο.

Σε τυχόν περιπτώσεις που ο αγοραστής που πραγματοποιεί την συναλλαγή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της Πιστωτικής Κάρτας, η ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας δεν φέρει καμία ευθύνη και ούτε υποχρεούται επιστροφή χρημάτων.

 

Όροι Προστασίας Δεδομένων

Η ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και σας εγγυάται ότι καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών γίνεται πάντα μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας (Νόμοι 2472/1997 και 3471/2006). Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας επιτρέπετε, δεδομένου ότι κάθε φορά που καταχωρείτε ένα στοιχείο σας, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε την συλλογή και επεξεργασία του. Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι διαρκής στόχος μας, χρησιμοποιούμε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να σας προσφέρουμε ασφάλεια κατά τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές μαζί μας.

Περαιτέρω, κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στον διαδικτυακό μας τόπο, αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP του παρόχου σας, ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο φτάσατε στην ιστοσελίδα μας, καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψής σας. Διευκρινίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά δεν διασυνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμοποιούνται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μέσω της βελτίωσης του διαδικτυακού μας τόπου.

Κατά την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σας αγοράς εισιτηρίου, θα αποθηκεύσουμε τα αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης προσωπικά σας δεδομένα, το όνομα, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και αριθμό ταυτότητας ή κάρτας για μειωμένο εισιτήριο (φοιτητικό πάσο, κάρτα πολυτέκνων, κ.α.).

Με την βοήθεια των cookies, μικρών αρχείων προσωρινών ή μόνιμων, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, κατά την πλοήγηση, ορισμένες πληροφορίες, που δεν σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα ούτε τα χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, αλλά εξυπηρετούν στην καλύτερη πλοήγηση και προβολή των πληροφοριών βάσει των προτιμήσεών σας. Είναι στην διακριτική σας ευχέρεια η αποθήκευση ή διαγραφή των αρχείων αυτών, δυστυχώς όμως, τυχόν διαγραφή τους πιθανότατα θα περιορίσει τις δυνατότητες πλοήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας.

Η ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας δεν πουλά ούτε ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Τυχόν μεταβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλει. Παράλληλα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να αποτρέψει οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτους.

Η πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας μας, όπως περιγράφεται στο παρόν, είναι ενιαία και εφαρμόζεται συμπληρωματικά ως προς κάθε επιμέρους ειδικό κανονισμό της Εταιρείας ή και στους όρους σύμβασης μεταφοράς ή και στους όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή και στους όρους τυχόν ειδικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, πάντα όμως με γνώμονα την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων.

Πληρωμή με κάρτα

Προσφέρεται η δυνατότητα πληρωμής με κάρτα χρεωστική ή πιστωτική στα Πρακτορείας της Άμφισσας, Ιτέας, Δελφών και Αθήνας.

Ομαδικά εισιτήρια

Με την αγορά 10-35 εισιτηρίων παρέχεται έκπτωση 25%.

Με την αγορά 36 ή περισσότερων εισιτηρίων παρέχεται έκπτωση 35%.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα κατά τόπους Πρακτορεία ή επικοινωνήστε στο 22650 28088 ή info@ktel-fokidashide.gr

Κάρτα πελάτη

Επωφεληθείτε από την προσφορά της ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας Α.Ε. με την «Κάρτα Πελάτη».

Στα δρομολόγια από Άμφισσα – Ιτέα – Δελφοί – Αθήνα με επιστροφή και Ιτέα – Άμφισσα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη με επιστροφή συμπληρώστε 5 μετακινήσεις σε ένα δρομολόγιο και κερδίστε μια δωρεάν μετακίνηση.

 

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης η ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας Α.Ε. έρχεται να μειώσει το κόστος των μετακινήσεών σας, δείχνοντας για μία ακόμη φορά τον κοινωνικό χαρακτήρα της, ΔΕΝ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α., αλλά πράττει το αντίθετο. Αποφασίζει και προβαίνει στην έκδοση της έξυπνης κάρτας πελάτη-επιβάτη που θα ισχύει για τις διανομαρχιακές μετακινήσεις σας ήτοι από Άμφισσα – Ιτέα – Δελφοί – Αθήνα με επιστροφή και Ιτέα – Άμφισσα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη με επιστροφή.

ΠΙΝΑΚΑΣ BONUS

Για κάθε πέντε μετακινήσεις, εντός διμήνου, ο επιβάτης θα δικαιούται την επόμενη μετακίνηση δωρεάν.

Η παρούσα προσφορά θα ισχύει μόνον για την έκδοση εισιτηρίων από τα πρακτορεία που βρίσκονται στην Άμφισσα – Ιτέα – Δελφοί – Αθήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι μετακινήσεις προσμετρούνται στην ίδια διαδρομή και όχι σε συνδυασμό αυτών.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ

1.       Στο πρόγραμμα «Κάρτα Πελάτη» δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικες πελάτες της ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.

2.       Κάθε «Κάρτα Πελάτη» είναι ατομική και αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

3.       Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κάρτα Πελάτη» είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

4.       Η κάρτα ισχύει επ’ αόριστον και παραμένει ιδιοκτησία της ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. που διατηρεί το δικαίωμα να την αποσύρει ή να την ακυρώσει ή να αλλάξει όρους αυτής.

5.       Η εγγραφή μέλους πραγματοποιείται συμπληρώνοντας και υπογράφοντας την αίτηση της επόμενης σελίδας στα γραφεία της ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. στην οδό Π. Μπακογιάννη 7, Άμφισσα.

6.       Με τη συμπλήρωση και παράδοση της αίτησης ο πελάτης παρέχει αυτοδίκαια στην ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Ν. 2742157 αποκλειστικά για το σκοπό του προγράμματος «Κάρτα Πελάτη».  

7.       Τα bonus συγκεντρώνονται στην κάρτα και εξαργυρώνονται με την συμπλήρωσή τους.

8.       Τα bonus σε καμία περίπτωση δεν εξαργυρώνονται σε χρήματα.

9.       Τα bonus δεν καταχωρούνται σε δωρεάν εισιτήρια ή εισιτήρια ειδικών προσφορών.

10.   Τα bonus ισχύουν μόνο στις διαδρομές Αθηνών – Θεσσαλονίκης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την τηλεφωνική κράτηση θέσης πρέπει να δίνεται ο αριθμός της «Κάρτας Πελάτη» και η κράτηση πρέπει να γίνετε τουλάχιστον 3 ώρες προ της αναχωρήσεως του λεωφορείου.

 

Στο ηλεκτρονικό εισιτήριο δεν ισχύει η κάρτα πελάτη.

internet-Wifi

Ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας και έχοντας στόχο την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους επιβάτες μας προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) μέσω Wi-Fi σε όλα τα λεωφορεία μας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από και προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα διευκολύνοντας φοιτητές, επαγγελματίες, τουρίστες να κάνουν τις εργασίες τους κατά το ταξίδι τους ή να ψυχαγωγούνται ‘σερφάροντας’ στο internet από laptop/tablet ή από το κινητό.

Υπηρεσίες αποστολής δεμάτων – αποθήκης

Αξιοποιώντας το στόλο των οχημάτων στους άξονες των δρομολογίων παρέχεται οργανωμένη υπηρεσία αποστολής δεμάτων και φακέλων άμεσα και με ασφάλεια, με δίκτυο πρακτόρων – αποθηκάριων για τη φόρτωση, φύλαξη και διακομιδή αυτών.

Η αποστολή με την εταιρείας μας αποτελεί το ταχύτερο και οικονομικότερο τρόπο αποστολής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο